หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต
Master of Management
(M.M.)

- เจ้าของธุรกิจ
- ผู้ประกอบการ
- ทายาทธุรกิจ

- ผู้บริหารในองค์การธุรกิจ

 - อาชีพอิสระประเภทการผลิต
การบริการ

- ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs
บริษัทเอกชน

เรียนกับเราจบปริญญาโท
ใน 1 ปี

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการอย่างแท้จริง

หลักสูตรของเรานำไปใช้
และต่อยอดได้จริง

เพิ่มประสบการณ์ด้วยการ
ดูงานในและนอกประเทศ

เพื่อผลิตผู้ประกอบการสนองความต้องการด้านทรัพยากรกำลังคนสำหรับสังคม

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในปัจจุบันให้มีศักยภาพในการที่จะแข่งขันได้ในอนาคต

เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและขยายองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ

เพื่อให้บริการวิชาการ
เช่น การฝึกอบรม การวิจัย หรือบริการที่ปรึกษา
แก่หน่วยงาน ชุมชน และสังคม

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

เรียนปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) ยากไหม ?

เรียนแล้วได้อะไร ?
Mobiriseแนะนำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการ
มหาบัณฑิต
M.M. (Master of Management)

ชื่อเต็มหลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Management (Entrepreneurship)
ตัวย่อของหลักสูตร : M.M.
ระยะเวลาในการเรียน : 3 ภาคการศึกษา (สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี)
จุดมุ่งหมาย : หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) เป็นหลักสูตรปริญญาโททางด้านการจัดการที่ตอบโจทย์ การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การทำงานเป็นทีม ทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย การมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)
รหัสลับสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

เรียนปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) กี่ปีจบ?

เรียนปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) กับใคร?

เรียนปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) เรียนอะไร?

เรียนปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) ได้อะไร?


บทความ

เรียนรู้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ผู้ประกอบการ M.M.(Entrepreneurship)
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
(สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการ)
มหาวิทยาลัยรังสิต (M.M.)
ส่วนลดค่าหน่วยกิต 20% และมอบทุนดูงาน หรือวิจัย20,000
**สำหรับศิษย์เก่า ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

M.M. ใน Softskill ด้านความสามารถในการสื่อสารที่ดี คือ สามารถถ่ายทอด และส่งสารไปยังผู้ฟังให้เกิดความเข้าใจ
เพิ่มเติม..

การเรียนต่อปริญญาโท ด้าน M.M. จะให้ความสำคัญถึง Soft Skill ด้านความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มเติม..

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต
(M.M. : Master of Management)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 181,000 บาท (3 ภาคการศึกษา)
• ค่าสมัครสอบ 500 บาท
• ค่าหน่วยกิตๆ ละ 4,000 บาท
• ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม
• การศึกษา แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบประมวลผลความรู้ เพิ่มเติม
• เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. เมืองเอก มหาวิทยาลัยรังสิต

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

• ขอรับใบสมัครและสมัครเรียนได้ทีออนไลน์ คลิก
• 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต(อาคาร 2 ประสิทธิรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 2-302) ดูเส้นทาง

Mobirise
Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone : 027916000 ต่อ 1057
หรือ 0993514551
เวลาทำการ : 9:00 - 18:00

ช่องทางออนไลน์

Address

Address
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

Follow Us
Mobirise Help
Mobirise Extensions

This site was created with Mobirise