รีวิว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยรังสิต (M.M.)

    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการและสามารถประยุกต์งานด้านธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย มีจรรยาบรรณในการดำเนินงานและเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

​    การเรียนกับหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการจะเรียนทั้งหมด 36 หน่วยกิตโดยใช้เวลาในการเรียนจำนวน 3 ภาคการศึกษา ประมาณ 1 ปี โดยจะแบ่งการเรียนออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก. เพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) กับแผน ข. เพื่อการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในการนี้นักศึกษาจะต้องสามารถทำแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อใช้ต่อยอดในการทำธุรกิจได้ด้วย
​ส่วนการเรียนการสอน จะเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-19.00 น. ที่อาคารประสิทธิรัตน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

​จุดเด่นของหลักสูตรคือ
​1. สามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี
​2. เป็นปริญญาโททางด้านการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
​3. มีการเรียนทำแผนธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจจริง
​4. มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ
​5. เรียนรู้กับกองทัพ The Master ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของการเป็นผู้ประกอบการ
สมัครเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากรชั้น 2 หรือสมัครออนไลน์เมนูสมัครเรียนด้านล่างได้เลย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone : 027916000 ต่อ 1057
หรือ 0993514551
เวลาทำการ : 9:00 - 18:00

ช่องทางออนไลน์

Address

Address
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

Follow Us
Mobirise Help
Mobirise Extensions

Site was built with Mobirise web template