Mobirise
Mobirise

การเป็นผู้ประกอบการและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ
(Entrepreneurship and Business Plan Analysis) 

ศึกษากระบวนการในการประเมินแนว ความคิด แนวโน้ม และโอกาสในการทำธุรกิจ การประเมินตนเองสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ความสำคัญ ประโยชน์ และ องค์ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด แผนการดำเนินงาน แผนจัดการและกำลังคน แผนการเงิน และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ

Mobirise

การพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce)

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการพาณิชย์ดิจิทัล แบบจำลองการพาณิชย์ดิจิทัล ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยในการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบชำระเงินดิจิทัล
กลยุทธ์การตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ระบบโลจิสติกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับการพาณิชย์ดิจิทัล

Mobirise

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประเมินสภาพแวดล้อม การกำหนดทิศทางของบริษัท การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ กลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การเขียนแผนกลยุทธ์การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

Mobirise

การจัดการการตลาด (Marketing Management)

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด

Mobirise

การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)

ความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตและการดำเนินงาน กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันสำหรับการดำเนินงาน การวางแผนกำลังการผลิต การวางผังและทำเลที่ตั้ง การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบทันเวลาและระบบลีน การพัฒนาคุณภาพของการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

" การลงมือทำ คือวิธีการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด "

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone : 027916000 ต่อ 1057
หรือ 0993514551
เวลาทำการ : 9:00 - 18:00

ช่องทางออนไลน์

Address

Address
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

Follow Us
Mobirise Help
Mobirise Extensions

Page was made with Mobirise