สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปี


หลักสูตรปริญญาโทการจัดการ M.M. (Master of Management) แบ่งแผนการเรียนเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ แผน ก. จะได้ทำวิทยานิพนธ์
และแผน ข. จะได้ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

Choose your Way

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone : 027916000 ต่อ 1057
หรือ 0993514551
เวลาทำการ : 9:00 - 18:00

ช่องทางออนไลน์

Address

Address
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

Follow Us
Mobirise Help
Mobirise Extensions

Site was created with Mobirise